Opfyld kravene fra EU omkring MRV

Formålet med EU’s MRV (Monitorering, Rapportering og Verifikation) er, at kvantificere og reducere CO2-udledningen fra skibsfart, samt oprette et benchmarking-system i Europa. Du kan let opfylde disse krav i tre trin med en årlig rapport over skibsspecifikke emissioner. Denne rapport skabes i en tilpasset MRV formular:

1. De individuelle skibe rapporterer de nødvendige data for en rejse i SERTICA Forms modulet
2. Ved hjælp af SERTICA Analytics beregnes statistikker for emissioner
3. Emissionsrapporterne er tilgængelige i SERTICA med al relevant data – både for hvert enkelt skib og for hver enkel rejse.

Denne e-learning guide viser hvor nemt det er at opfylde kravene i forbindelse med MRV rapportering i SERTICA.

Safety Management System

SERTICA gør sikkerhedsdokumenter og opgaver tilgængelige og lette at styre. De kan desuden revideres af alle SERTICA brugere gennem et bestemt godkendelses flow. Ændringer registreres i changelog’en, så ingen informationer går tabt.

Du kan overvåge uheld og usikre situationer. Risikoen for nye uheld minimeres, fordi alle hændelser registreres i samme system og muliggør læring fra tidligere hændelser. Du kan desuden registrere og spore audits, risikostyring, sikkerhedsundersøgelser, near-misses, afvigelser og korrigerende handlinger.

Et Safety Management System sikrer komplet sporbarhed og en nøjagtig rapporterings flow mellem skib og kontor.

Fordele:
• Total overensstemmelse med sikkerheds og kvalitetskrav
• Bevidsthed om sikkerhed
• Effektive arbejdsprocesser
• Reducerede omkostninger
• Reduceret risiko for tilbageholdte skibe
• Færre uheld og hændelser
• Håndtering af uønskede handlinger og near-misses på tværs af flåden

PRODUKTBLAD

Moduloversigt

Activity Management

Planlæg og håndtér alle typer af aktiviteter såsom dockings, audits og inspektioner i SERTICA. Det er muligt at følge aktiviteternes individuelle fremgang for at skabe det perfekte overblik. Gå til Activity Management

Analytics

Et unikt værktøj udviklet til at udtrække og analysere relevante kombinationer af data fra SERTICA. Det er muligt at identificere områder for omkostningsbesparelser og nye muligheder for din virksomhed. Gå til Analytics

Apps

Håndtér variationen af opgaver gennem en mobil enhed med SERTICA apps: Inspektion, jobs, lagerbeholdning og godkendelse. Reducér tid foran computeren og udfør opgaver med få klik. Gå til Apps

Certificate

Hold styr på alle udstedte certifikater på tværs af hele flåden og planlæg nødvendige fornyelser af eksisterende certifikater. De rette personer får automatisk besked gennem SERTICA, når et certifikat behøver opmærksomhed. Gå til Certificate

Data Synchronisation

Synkronisér information mellem skib og hovedkontor på en optimeret og sikker måde. Du får et system med præcis og strømlinet data, der synkroniserer automatisk. Gå til Data Synchronisation

Document Management

Effektiv arbejdsgang til at skabe, revidere, vurdere, godkende og offentliggøre dokumenter. Organisér, administrér og distribuér dokumenter sikkert og effektivt mellem kontor og skib uden at skabe modstridende versioner. Gå til Document Management

Dynamic Dashboard

Design dit individuelle dashboard og opnå et grafisk overblik over de vigtigste KPI’er. Et solidt administrations- og opfølgningsværktøj med information i et moderne og struktureret layout. Gå til Dynamic Dashboard

Event Reporting

Rapportér enhver form for hændelse som uheld, ulykker eller near-misses. Strukturér din rapportering og registrér hændelser elektronisk for at supportere hændelser og sporing af data. Gå til Event Reporting

Fleet Supervision

En unik kontordatabase med en 100% korrekt kopi af alle skibes databaser. Dette giver mulighed for, at få øjeblikkeligt adgang til hver enkelt skibsdatabase samt vurdere data på tværs af flåden. Gå til Fleet Supervision

Forms

Et papirløst system som simplificerer processen med forudbestemte elektroniske formularer i Word og Excel med automatisk udfyldning af data. Udarbejd tilpassede skabeloner til vedligeholdsjobs, risikoanalyser, rapportering af hændelser eller for at opfylde MRV krav. Gå til Forms

Forum

SERTICA Forum muliggør deling af information og viden mellem kontor og flåde, samt skib til skib. Der er tale om et forum som agerer, ligner og føles som et helt almindeligt generisk forum. Gå til Forum

Inspections & Audits

Håndtér de konstant stigende kontrol- og dokumentationskrav gennem kategorisering og strukturering af inspektionsjobs. Genbrug jobs til fremtidige inspektioner for at minimere planlægningstid. Gå til Inspections & Audits

Management Systems

Nem adgang og kontrol af adskillige Management Systems i SERTICA. Registrér og strukturér dokumenter og manualer med revisionskontrol inkluderet registrering af korrektioner for at sikre høje standarder og stabilitet. Gå til Management Systems

SYNC

Synkronisér data mellem SERTICA og andre tredjepart systemer for at øge niveauet af automation. For eksempel kan du synkronisere til dit ERP system, crewing, HR og data lager. Gå til SYNC

Task List

Central to-do liste til den tekniske bemanding for at fuldføre avanceret planlægning og ressource optimering. Få et overblik over alle opgaver – både for det enkelte skib og hele flåden. Gå til Task List

Risk Assessment

Minimér risici ombord på dine skibe ved at vurdere dem systematisk. Sørg for at sikkerheden er i top for dine besætningsmedlemmer ved at begrænse risici med kontrolforanstaltninger i SERTICA. Gå til Risk Assessment

Module Overview

Activity Management

Plan and manage all types of activities such as dockings, audits and inspections and track their respective progress in SERTICA to create a great overview. Gå til Activity Management

Analytics

A unique tool developed to extract and analyze any relevant combination of data from SERTICA. Identify areas for cost savings and new opportunities for your business

When it comes to safety, you can not afford to miss anything. With a paper based or complex maritime management system, it’s hard to see the big picture but with SERTICA you can view your businesses as a whole from a compliance point of view. 

Gå til Analytics

Apps

Manage a variety of tasks through a mobile device with the SERTICA apps: Inspection, Job, Stock and Approval. Reduce the time in front of the computer and complete tasks with a few clicks.

All apps are integrated with the SERTICA ship safety management system.

Gå til Apps

Certificate

Keep track of all issued certificates across the fleet and plan necessary renewals of existing certificates. The right people are notified when a given certificate needs attention.

With an instantly synchronized fleet safety program, you are always in compliance and always have a perfect overview of your certificates.

Gå til Certificate

Data Synchronisation

Synchronize information between ship and shore in an optimized and secure way. Experience a system of accurate and timely data alignment, which synchronizes automatically.

Achieve instant data synchronization through a secure system with SERTICA health & safety management software.

Gå til Data Synchronisation

Document Management

Efficient workflow to create, revise, review, approve and publish documents. Organize, manage and distribute documents safely and efficiently between office and vessel without creating conflicting versions.

Keep everyone up to date with the latest compliance policies with documents that everyone can access from the maritime safety management system.

Gå til Document Management

Dynamic Dashboard

Design your own dashboards and achieve a graphical overview of your most important KPIs. A great management and follow-up tool with a modern and structured layout of information.

You can organize the dashboard to display and notify any updates to compliance policies and changes to processes. Mitigate risk and keep everyone in the loop the second they log into SERTICA fleet safety program.

Gå til Dynamic Dashboard

Event Reporting

Report any type of event such as accidents, incidents or near misses. Structure your reporting and register events electronically to enable support of events and tracking of data.

No incident will slip off the radar with SERTICA, our software ensures that you keep track of any mishaps and work out how to alter your processes to minimize risks in the future.

Gå til Event Reporting

Fleet Supervision

A unique office database with a 100% accurate copy of all vessel databases. This allows you to access each individual vessel database instantaneously, as well as assessing data across all vessels.

 Isolate vessels with potential safety concerns and keep track of how you fleet is performing – all from one place. This streamlines your processes and ensures you can monitor safety. 

Gå til Fleet Supervision

Forms

A paperless system simplifying processes with pre-defined electronic forms in Word and Excel with automatic filling of data. Create customized templates for maintenance jobs, risk analysis, reporting events or to fulfil the EU MRV requirements.

Complete traceability keeps you compliant and provides a virtual paper trail that cannot be lost or altered – an essential part of our HSQE system.

Gå til Forms

Forum

SERTICA Forum provides the option of sharing information and knowledge both between office and fleet, and vessel to vessel. It acts, looks and feels like a basic, generic forum.

No complex messaging systems, delays or codes. You can instantly reach each vessel to discuss safety procedures, provide corrective actions and reduce risk of detained ships.

Gå til Forum

Inspections & Audits

Handle the ever-increasing requirements of control and documentation through categorization and structuring of inspection jobs. Reuse jobs for future inspections to minimize time spent on planning.

Keep a track of how your fleet is performing, and use the data collected by SERTICA ship safety management to isolate areas for improvement.  

Gå til Inspections & Audits

Management Systems

Easy access and control of several Management Systems in SERTICA. Register and structure documents and manuals with revision control including record of corrections to ensure high standards and stability.

By tracking changes and edits in our safety management system, you can single out areas of risk and keep a record of what went wrong and where. 

Gå til Management Systems

Risk Assessment

Minimize risks onboard your vessels by assessing risks in a systematic way. Ensure the safety of your crew by mitigating risks with control measures in SERTICA.

Define your processes and procedures in SERTICA safety management software so your fleet can access directions to mitigate risk and take preventative action from anywhere via the software.

Gå til Risk Assessment

SYNC

Synchronize data between SERTICA and other third-party systems to increase the level of automation. As an example, you can synchronize to your ERP system, crewing, HR and data warehouses.

Achieve the synergy of gathering data from other systems inside the SERTICA ship safety management system.

Gå til SYNC

Task List

Central to-do list for technical staff to complete advanced planning and resource optimization. Get an easy overview of all tasks – both on individual vessel and fleet level.

No task is missed or forgotten by your crew, ensuring complete compliance and traceability of responsibility.

Gå til Task List

Vetting

Retrieve information about vetting inspection reports automatically with the benefit of being able to register, act, track and report relevant information concerning each finding.

Keep the HSQE system organized with observations made during a vetting inspection and be able to optimize future vetting. 

Gå til Vetting

Case - UltraShip

Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land og har formuleret en sikkerhedsvision, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen.

For at italesætte og bibeholde et konstant fokus på sikker adfærd hos UltraShip, bliver virksomhedens såkaldte SAFETY I’s løbende kommunikeret ud og sat til debat internt. UltraShips SAFETY I’s og andre sikkerhedsrelaterede emner er beskrevet i virksomhedens Safety Mindset bog, der internt er kendt som ”Biblen”. Bogen indeholder den komplette risikostyringsproces og tager udgangspunkt i UltraShips sikkerhedsvision.

Det integrerede management system bliver håndteret i SERTICA, og Søren Vest, Head of Marine QA hos UltraShip, siger: “SERTICA understøtter alle vores arbejdsprocedurer – både når det gælder sikkerhed men også generelt. Ved at anvende moduler såsom Inspektion, Reporting, Aktivitetsstyring og Hændelsesrapportering, kan vi arbejde målrettet med de mål, vi har opstillet i vores Safety Mindset bog.” Afslutningsvis konkluderer Søren Vest: ”Vi forventer at anvende SERTICA mange år endnu, da det er blevet en integreret del af alt, hvad vi laver.”

Læs mere om UltraShip og SERTICA i case beskrivelsen.

Læs mere
Til toppen